Política de privacitat

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, els informem que les seves dades personals recollides mitjançant aquest web seran tractades de forma confidencial i es destinaran exclusivament a les finalitats expressades en cada cas.

 

ESPORTS10 podrà realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda al seu lloc web, o en la seva configuració o presentació. ESPORTS10 realitza tots els esforços possibles perquè la informació subministrada a través de la seva pàgina web sigui clara, comprensible i adequada, així com per evitar errors en la mesura del possible i, si escau, reparar-los o actualitzar-los. No obstant això, no podem garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.

 

Quant als drets d’autor, els textos, imatges, sons, animacions, programari, les marques i la resta de continguts inclosos en aquesta web són propietat d’ESPORTS10.

 

Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, comercialització, emmagatzematge, comunicació pública o transformació, total o parcial, necessita el consentiment exprés i escrit d’ESPORTS10.

 

Respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial, els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web esports10.cat són de titularitat exclusiva d’ESPORTS10 i dels seus autors i tenen la consideració d’obres protegides, d’acord amb el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, sent així mateix d’aplicació els tractats internacionals subscrits en la matèria.

 

Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals i la seva normativa de desenvolupament, hauran d’exercitar-se dirigint un escrit identificant-se amb el seu DNI a ESPORTS10 per correu electrònic a esports10@esports10.cat

 

Aquest portal, a l’igual que la majoria de portals a Internet, utilitza cookies per millorar l’experiència de navegació de l’usuari. Les cookies personalitzen els serveis que ofereix el lloc web, oferint a cada usuari informació que pot ser del seu interès, en atenció a l’ús que realitza d’aquesta web. En aquest enllaç trobareu informació sobre què són les cookies, quin tipus de cookies utilitza aquesta web, com pot desactivar les cookies en el seu navegador o com desactivar específicament la instal·lació de cookies de tercers i què passa en cas de desactivar.